USLOVI KORIŠĆENJA

ALMAZAN KITCHEN

 

 

 

Web stranicu ALMAZANKITCHEN.COM/SR (u daljem tekstu: Almazan Kitchen) pokrenula je i uredila Almazan Kitchen d.o.o. Paraćin, ul. Kralja Petra Prvog 73/20, PIB: 110982748, MB: 21409898, elektronska pošta: almazankitchen@gmail.com (u daljem tekstu: Almazan Kitchen d.o.o. ili mi).

 

Izraz Almazan Kitchen uključuje web stranicu almazankitchen.com/sr, almazankitchen.com i sve profile i biznis profile na društvenim mrežama pod nazivom Almazan Kitchen, koje je pokrenuo i održava Almazan Kitchen d.o.o..

 

Ovi uslovi korišćenja odnose se na upotrebu web stranice almazankitchen.rs, Internet servisa i društvenih mreža Almazan Kitchen. Sa prvom upotrebom web stranice almazankitchen.rs, smatraćemo da ste u potpunosti upoznati sa ovim uslovima, da su vam jasni i da ih prihvatate. Takođe, kupovinom naših proizvoda preko naše online prodavnice, prihvatate ove Uslove korišćenja.

 

Ako se ne slažete sa njima, nemojte pristupati Almazan Kitchen, ne koristite njen sadržaj i nemojte vršiti kupovinu preko naše online prodavnice. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa uslovima korišćenja, obratite nam se na linku za kontakt.

 

Iz određenih razloga možemo promeniti izgled i sadržaj web stranice i uslove korišćenja, pa vas molimo da ih s vremena na vreme proučite kako biste se upoznali sa mogućim promenama. Smatraćemo da vaša naknadna upotreba servisa Almazan Kitchen predstavlja vaš pristanak na bilo kakve moguće promene.

 

I KORIŠĆENJE SADRŽAJA ALMAZAN KITCHEN

 

Dozvoljavamo upotrebu materijala i sadržaja na Almazan Kitchen samo u lične svrhe.

 

NE DOZVOLJAMO:

 

 1. korišćenje bilo kog sadržaja ili njegovog dela u komercijalne svrhe, bez našeg prethodnog pismenog odobrenja koje se može dati u obliku odgovarajuće licence. Smatra se da je upotreba u komercijalne svrhe svaka ona kojom se ostvaruje novčana dobit direktno (prodajom, ponudom i/ili reklamiranjem sadržaja koji sadrži materijale objavljene na bilo kom od Almazan Kitchen servisa) i indirektno (korišćenjem sadržaja na Internetu na platformi na kojoj se objavljuju plaćeni oglasi itd.);

 

 1. objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmena sadržaja koji krši važeće srpske propise, uključujući neistinite, uvredljive, preteće, proste, nasilne, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji izazivaju mržnju bilo koje vrste, kao i sadržaj koji krši tuđa autorska prava i druga prava intelektualne svojine, neovlašćeno otkrivanje podataka koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, privatne poruke, lične podatke trećeg lica ili krše pravo na ličnost i privatnost trećeg lica;

 

 1. objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmena sadržaja čiji niste autor, ili nosilac autorskih prava i/ili drugih prava intelektualne svojine na takav sadržaj i ako nemate autorsko odobrenje za upotrebu takvog sadržaja;

 

 1. objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmena sadržaja koji krše prava dece, pravo na privatnost drugih korisnika i trećih lica kroz sav sadržaj na Almazan Kitchen;

 

 1. eksplicitno ili prikriveno oglašavanje bilo kojih proizvoda ili usluga kroz sav sadržaj na Almazan Kitchen;

 

 1. koristite sadržaj i funkcionalnost Almazan Kitchen na način koji može naneti štetu nama, drugim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj strani;

 

 1. lažno predstavljanje u svrhu pretnje, manipulisanja, obmanjivanja nas, drugih korisnika ili trećih lica kroz sav sadržaj na Almazan Kitchen;

 

 1. objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmena neželjenog sadržaja korisnicima ili trećim licima bez njihovog prethodnog pristanka ili zahteva, uključujući višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (neželjena pošta), lančana pisma, piramidalne šeme itd.;

 

 1. svako ometanje ili onemogućavanje upotrebe Almazan Kitchen od strane drugih korisnika;

 

 1. svesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili deljenje sadržaja koji sadrži računarske viruse, crve, računarske kodove, datoteke i programe koji mogu dovesti do smetnji, ograničenja ili uništenja bilo kog računarskog programa ili bilo koje druge računarske i druge opreme;

 

 1. neovlašćeno prikupljanje, čuvanje, prenos i korišćenje bilo kojih ličnih podataka korisnika Almazan Kitchen.

 

 1. Gornje odredbe se takođe odnose i na unos video sadržaja.

 

Almazan Kitchen zadržava pravo da ne objavi ili ukloni objavljeni sadržaj koji nije izričito povezan sa pripremom i konzumacijom hrane i/ili koji krši osnovni koncept web strane i/ili koji ističe zaštitne znakove i znakove usluga trgovačkih subjekata koji nisu Almazan Kitchen d.o.o. i s njim povezana privredna društva i partneri, i/ili razloga što sadržaj smatra neprikladnim “.

 

Korišćenjem Almazan Kitchen sadržaja slažete se da naša redakcija nadgleda da li je sadržaj koji pošaljete, objavljujete, postavljate ili delite u skladu sa uslovima korišćenja i važećim propisima. Međutim, pre objavljivanja ne pregledamo i ne obrađujemo korisnički sadržaj.

 

Budući da naš nadzor nije sistematičan, ne garantujemo da će sadržaj koji se pojavljuje na Almazan Kitchen biti istinit, odnosno dozvoljen u smislu ovih uslova upotrebe ili dostupan, niti garantujemo poreklo takvog sadržaja.

 

U slučaju objavljivanja sadržaja koji krši osnovni koncept i značenje Almazan Kitchen i koji uzrokuje ili može prouzrokovati bilo kakve probleme i/ili konfliktne situacije, i bez obzira da li je sadržaj dozvoljen Uslovima korišćenja ili ne, zadržavamo pravo da ga uklonimo bez obrazloženja, a sve u zavisnosti od naše procene situacije. Čineći to, nastojimo da zaštitimo sve korisnike koji u dobroj nameri posećuju stranicu zbog hrane, kuvanja i zabave, ali i da uredništvo zaštitimo od nepredviđenih, neadekvatnih, možda zlonamernih aktivnosti onih korisnika koji su se registrovali iz pogrešnih razloga.

 

Ako utvrdimo da je materijal koji je korisnik podneo, objavio ili učitiao u suprotnosti sa uslovima korišćenja i važećim propisima, naše uredništvo zadržava pravo da odbije objavljivanje, modifikuje ili ukloni takav materijal, bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja.

 

Bez obzira na to što imamo pravo da nadgledamo sadržaj, vi ste lično odgovorni za sadržaj koji objavljujete, postavljate ili delite na Almazan Kitchen.

 

Korišćenjem sadržaja Almazan Kitchen slažete se da, u najvećoj dopuštenoj meri važećim zakonima, Almazan Kitchen d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve radnje ili propuste u objavljivanju, postavljanju ili razmeni takvog sadržaja ili njihove moguće posledice, niti odgovornost za štetu nanetu drugim korisnicima ili trećim licima zbog  objavljivanja takvog sadržaja.

 

U slučaju nepridržavanja odredbi o sadržaju i aktivnostima iz ovih Uslova korišćenja, svi korisnici i treća lica snosiće odgovarajuće pravne posledice i odgovaraće za štetu nastalu nama, drugim korisnicima ili trećim licima prouzrokovanu neovlašćenim aktivnostima ili objavljivanjem ili postavljanjem zabranjenog sadržaja.

 

SADRŽAJI NA ALMAZANKITCHEN.COM/SR

 

Na almazankitchen.rs vam omogućavamo upotrebu različitih sadržaja i funkcija. Sadržaj kreiramo mi i naši saradnici i partneri. Uložićemo razumne napore da vam Almazan Kitchen i sav sadržaj i funkcije budu dostupni u bilo kom trenutku, u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

 

Interaktivni sadržaji i funkcionalnosti. Almazankitchen.rs ima puno sadržaja, od kojih su neki interaktivni i većim delom se odnose na sadržaje koji predstavljaju našu intelektualnu svojinu, ali se učitavaju sa servisa naših partnera (npr. video sadržaji koji se nalaze na Youtube platformi u vlasništvu Google-a).

 

Na almazankitchen.rs možete takođe naći informacije o našim partnerima i njihovim proizvodima ili uslugama u obliku, oglasa, reklamnih poruka i veza do njihovih web lokacija.

 

Pokušaćemo da označimo takve sadržaje posebno kada to dozvoljava način njihovog objavljivanja. Naše uredništvo zadržava pravo da nadgleda da li je sadržaj naših partnera u skladu s uslovima upotrebe i propisima Republike Srbije. Međutim, ne garantujemo za istinitost, sadržaj, dostupnost ili poreklo takvog sadržaja, jer naš nadzor nije kontinuiran niti kontrolišemo sadržaj – posebno onaj koji se pojavljuje na našoj stranici kroz korišćenje usluga naših partnera (npr. YouTube).

 

Objavljivanje sadržaja naših partnera na Almazan Kitchen ne znači da oni predstavljaju naše stavove, mišljenja ili preporuke, niti da se sa njima slažemo ili podržavamo na bilo koji način. U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, odričemo se odgovornosti za štetu nastalu drugim korisnicima i trećim licima u vezi sa upotrebom bilo kog sadržaja naših partnera, kao i proizvoda ili usluga dostupnih od naših partnera ili preko njih. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa sadržajem naših partnera, kontaktirajte nas putem linka za kontakt.

 

REKLAMNI SADRŽAJ NA ALMAZAN KITCHEN

 

Na Almazan Kitchen se može pojaviti i reklamni sadržaj (reklamne poruke, oglasi, baneri itd.), koje naši partneri i drugi oglašavači objavljuju na osnovu ugovornog odnosa sa nama. Svi ugovorni i drugi odnosi koje sklopite sa oglašivačima biće dogovoreni direktno sa njima. Mi nismo uključeni u te odnose i iz njih ne proizilazi bilo kakva vrsta odgovornosti za Almazan Kitchen.

 

Učinićemo sve da se osigura da oglašavanje preko Almazan Kitchen, uključujući i oglašavanje koje se vrši preko partnerskih servisa koji se koriste unutar naše web strane, ne uključuje oglašavanje zabranjeno zakonom, posebno oglašavanje koje vređa ljudsko dostojanstvo, a koje bi moglo naneti fizičku, mentalnu ili drugu štetu deci, kao i neetičko oglašavanje.

 

Ako utvrdimo da se takvo oglašavanje pojavljuje na Almazan Kitchen, odmah ćemo ga ukloniti. Takođe, nećemo podržavati oglašavanje koje obmanjuje ili će verovatno dovesti u zabludu osobe kojima je reklamiranje upućeno i koje će verovatno uticati na ekonomsko ponašanje tih osoba.

 

U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonima, isključujemo odgovornost za štetu nastalu korisnicima ili trećim licima u vezi sa oglašavanjem zabranjenim zakonom. Sve svoje primedbe i zahteve u vezi sa reklamnim sadržajem pošaljite direktno oglašivaču.

 

 

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

 

Na stranicama Almazan Kitchen pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravima (npr. Tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualne svojine (patenti, žigovi itd.). Svaki korisnik web stranica Almazan Kitchen snosi ličnu odgovornost za poštovanje tuđih autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine koja se odnose na sadržaj dostupan na veb lokaciji Almazan Kitchen. Stoga vas molimo da se upoznate sa sadržajem ovog odeljka kako biste u potpunosti poštovali prava intelektualne svojine drugih. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili nesporazuma, kontaktirajte nas putem linka za kontakt.

 

Opšta pravila. Možete koristiti intelektualnu svojinu kao korisnik samo za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Almazan Kitchen d.o.o. je nosilac svih prava intelektualnog vlasništva na Almazan Kitchen servisima, osim ako nije drugačije naznačeno.

 

NE DOZVOLJAMO:

 

 1. upotrebu sadržaja na Almazan Kitchen u komercijalne svrhe, što uključuje preuzimanje, reprodukciju, iznajmljivanje, distribuciju, objavljivanje u javnosti, javno prikazivanje i prikazivanje bez prethodnog pismenog pristanka Almazan Kitchen d.o.o.;
 2. da se sadržaj Almazan Kitchen koristi u svrhe promocije ili oglašavanja bilo kog proizvoda ili usluge bez prethodnog pismenog odobrenja Almazan Kitchen d.o.o.;
 3. da se sadržaj Almazan Kitchen koristi u svrhu prodaje bilo kog proizvoda ili usluge bez prethodnog pismenog odobrenja Almazan Kitchen d.o.o.;
 4. modifikacija, prevod, adaptacija ili bilo koja druga obrada takvog sadržaja u komercijalne svrhe bez prethodnog pismenog pristanka Almazan Kitchen d.o.o..

 

Obavezujemo se da ćemo bez odlaganja ispitati bilo koju prijavu koja se odnosi na kršenje pravila u ovom odeljku, a posebno ako zahteva uklanjanje određenog sadržaja sa web lokacije. U ovom slučaju očekujemo maksimalnu saradnju korisnika u utvrđivanju činjenica. Ako utvrdimo da je prijavljeni postupak u suprotnosti sa odredbama uslova korišćenja, ali i u drugim slučajevima kada smatramo da je to prikladno, uklonićemo takav sadržaj sa Almazan Kitchen bez prethodnog obaveštavanja korisnika i, u zavisnosti od slučaja, razmotrimo ukidanje naloga.

 

Korišćenjem Almazan Kitchen potvrđujete da ste svesni da se na toj platformi nalaze imena, slike, fotografije, logotipi, žigovi, patenti, grafički i drugi sadržaji koji su zaštićeni raznim pravima intelektualne svojine u vlasništvu Almazan Kitchen d.o.o. ili trećih lica. Bez obzira na vašu upotrebu Almazan Kitchen servisa, ne stičete pravo na korišćenje autorskih dela, zaštitnog znaka ili žiga usluge, dizajna, patenta (licence) ili drugog prava koje poseduje Almazan Kitchen d.o.o. ili treća strana. Ovo se takođe odnosi na svako autorsko delo koje se nalazi na Almazan Kitchen, koje je zaštićeno autorskim pravima Almazan Kitchen d.o.o. ili treće strane, osim ako na određenom autorskom delu nije izričito navedeno nešto drugo.

 

 

II ONLINE PRODAVNICA ALMAZAN KITCHEN

 

Opisi proizvoda

Almazan Kitchen nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, Almazan Kitchen ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda potpuno tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka.

 

Cene proizvoda

Sve cene proizvoda navedene na sajtu su sa uračunatim PDV-om. Almazan Kitchen se obavezuje da će sprovesti porudžbinu po ceni koja je važila u trenutku kreiranja porudžbine i koja je u potvrdi porudžbine navedena, bez obzira da li se cena proizvoda promenila nakon kreiranja porudžbine.

 

Radno vreme

Online prodavnica Almazan Kitchen radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom redovnog ili vanrednog održavanja online prodavnica može biti kraći vremenski period nedostupna o čemu ćete biti obavešteni na samoj web stranici almazankitchen.rs.

 

Promena (ažuriranje) podataka na sajtu

Almazan Kitchen zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci Almazan Kitchen web stranice nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a svaka eventualna izmena je nevažeća osim u slučaju da se obe strane saglase pisanim putem.

 

Ostalo
Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom. Saglasni ste da vaša prava i obaveze proistekle iz ovih Uslova korišćenja ne možete preneti na treća lica bez izričitog pisanog odobrenja Almazan Kitchen.

 

Uslovi kupovine na internet prodavnici Almazan Kitchen

Almazan Kitchen je internet prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji.

Detaljni uslovi kupovine navedeni su u sledećem tekstu. Molimo Vas da se upoznate sa njima pre nego što obavite kupovinu:

 

1. NARUČIVANJE

Za naručivanje proizvoda iz ponude Internet prodavnice Almazan Kitchen potrebno je da ispratite sledeće korake:

 

 1. Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite
 2. Pregled Korpe
 3. Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke
 4. Način dostave
 5. Izbor načina plaćanja
 6. Pregled i potvrda narudžbenice

 

 1. Pronalaženje proizvoda koje želite da kupite
  Kada pronađete proizvod koji želite da naručite izaberite dugme “Dodaj u korpu”. Time ste proizvod ubacili u svoju korpu (isto kao u klasičnoj prodavnici). Dalje, slobodno možete nastaviti sa pregledanjem proizvoda a u korpu možete dodati još proizvoda.

 

 1. Korpa
  U svakom trenutku možete da vidite sadržinu svoje korpe klikom na ikonicu „shopping cart“ u gornjem desnom uglu ekrana, čime će vam se otvoriti bočni „prozor“ sa sadržinom korpe i opcijama za pregled korpe i plaćanje.

 

U opciji pregled korpe možete da menjate količinu poručenih proizvoda ili da uklonite proizvode iz korpe. Nakon izmene sadržine korpe na ovaj način obavezno kliknite na dugme „Ažuriranje korpe“.

 

Kada ste završili sa stavljanjem proizvoda u korpu i želite da ih naručite, izaberite opciju “Plaćanje” ili „Nastavi sa plaćanjem“. Na stranici plaćanja se prikazuju svi proizvodi koje ste do sada stavili u korpu.

 

 1. Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke
  U ovom koraku je potrebno da navedete podatke o naručiocu i adresu gde je potrebno paket isporučiti. Podaci o naručiocu su podaci koji će biti navedeni na računu koji će vam biti poslat zajedno sa pošiljkom. Ukoliko kupujete kao fizičko lice, kao podatke o naručiocu navedite podatke iz lične karte. Ukoliko naručujete kao pravno lice (firma), možete opciono navesti naziv firme.

Ukoliko se podaci o naplati i podaci o mestu isporuke razlikuju, možete kliknuti na „Isporuka na drugu adresu“, čime će se otvoriti formular za unos podataka o drugoj adresi isporuke.

 

Podaci o mestu isporuke su podaci gde želite da pošaljemo pošiljku. Molimo vas da sve podatke navedete što preciznije kako bi vas kuriri koji uručuju pošiljke što lakše pronašli. U slučaju neispravno unetih podataka, može doći do vraćanja vaše pošiljke i sporije isporuke, a za šta Almazan Kitchen ne snosi nikakvu odgovornost.

 

 1. Način dostave
  Dalje, ukoliko postoji mogućnost izobora načina dostave za vašu lokaciju, biće vam prikazan izbor načina na koji će vam pošiljka biti dostavljena (npr. kurirska služba, pošta, besplatna dostava, ekspresna dostava i sl.)

 

 1. Izbor načina plaćanja
  U ovom koraku, ukoliko je dostupan, je potrebno da izaberete kako želite da platite naručene proizvode. Almazan Kitchen podržava sledeće načine plaćanja:

– plaćanje pouzećem

 

 1. Pregled i potvrda porudžbine
  Na kraju, pre nego što potvrdite porudžbinu, možete još jednom pogledati sve njene detalje: šta ste naručili, podatke o naručiocu, adresu isporuke, kako će pošiljka biti upakovana, kada će biti dostavljena, koliko iznose troškovi dostave, kolika je ukupna cena, itd.
  Ukoliko se slažete sa porudžbinom izaberite opciju “Potvrdi” čime je ona kreirana. Automatski sa potvrdom porudžbine na uneti email vam se šalje pregled porudžbine i uputstvo za plaćanje.

 

2. PLAĆANJE

 

Plaćanje pouzećem

Plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje narudžbenice kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom. Poručene proizvode nije moguće preuzeti pre plaćanja dostavljaču.

 

3. DOSTAVA

 

Dostava naručenih proizvoda iz porudžbine se obavlja po evidentiranju vaše uplate, ukoliko plaćate platnom karticom.

 

Dostavu pošiljki vrši kurirska služba i moguća je samo na teritoriji Srbije bez Kosova.

 

Troškovi dostave se posebno naplaćuju. Cena dostave je iskazana na poslednjoj stranici procesa naručivanja. Troškove dostave plaćate zajedno sa proizvodima., tako da je prilikom preuzimanja pošiljke potrebno samo potpisati adresnicu.

 

U slučaju plaćanje pouzećem, plaćanje porudžbine vršite kuriru prilikom preuzimanja pošiljke, zajedno sa troškovima dostave.

Okvirno vreme za koje će vam pošiljka biti uručena zavisi od više uslova, kao što su dostupnost proizvoda u magacinu, opterećenost kurirske službe i sl.

 

Kako je u praksi teško predvideti tačan dan uručenja, prilikom poručivanja je neophodno da unesete i vaš broj telefona, kako bi vas dostavljač kontaktirao i dogovorio dostavu robe.

 

4. ODBIJANJE PORUDŽBINE I ODBIJANJE DOSTAVE

 

Almazan Kitchen zadržava pravo da u svakom trenutku i bez objašnjenja odbije porudžbinu. Almazan Kitchen ne može snositi bilo koji vid odgovornosti zbog odbijanja porudžbine, a posebno nije odgovoran ni za jedan vid štete – materijalne ili nematerijalne, za koji bi poručilac smatrao da ima pravo da potražuje po osnovu odbijanja porudžbine.

 

Almazan Kitchen zadržava pravo neisporuke porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja na zloupotrebu ili kršenje nekog od Uslova i pravila korišćenja. Sumnja na zloupotrebu ili kršenje nekog od Uslova i pravila korišćenja povlači sa sobom onemogućavanje novih porudžbina. Almazan Kitchen takođe zadržava pravo neisporuke porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja koja ukazuje na to da bi isporukom robe moglo doći do ugrožavanja fizičkog ili psihičkog integriteta zaposlenih koji vrše isporuku robe, ili trećih lica.

 

U slučaju odbijanja porudžbine ili odbijanja dostave, Almazan Kitchen će u roku od 15 dana izvršiti povraćaj plaćenog – ukoliko je plaćanje već izvršeno, a po pravilima o povraćaju novca, kako je regulisano dostupnim opštim aktima Almazan Kitchen.

 

5. KAŠNJENJE ILI NEMOGUĆNOST ISPUNJENJA USLED „VIŠE SILE“

 

„Viša sila“ znači  spoljašnju pojavu koju ni jedna ugovorna strana nije mogla predvideti niti sprečiti. Pod višom silom se, između ostalog podrazumevaju: oružani sukobi, neprijateljstva, invazija, terorizam, građanski neredi, jonizujuće i druga zračenja,  zagađenje radioaktivnošću ili drugi prekomerni oblici zagađenja, Epidemije, pandemije i drugi oblici širenja zaraznih bolesti, u vezi kojih je proglašena epidemija, a povodom kojih je došlo do restrikcija u kretanju, radu i sl., štrajk, blokada, embargo, bilo koji oblik građanskih nemira koji u svakom slučaju utiču na industriju povezanu sa predmetnim uslugama, specifični incidenti vanrednih nepovoljnih vremenskih uslova, oluje, zemljotresi ili bilo koja druga prirodna katastrofa velikih razmera, kao i druge nepredvidive okolnosti van kontrole stranaka protiv kojih bi bilo nerazumno da pogođena strana preduzme mere predostrožnosti i koje pogođena strana ne može izbeći ni trudom, što u svakom slučaju direktno dovodi do toga da bilo koja strana nije u stanju da ispuni sve ili bitniji deo svojih obaveza prema ovim Uslovima korišćenja;

 

Usled dejstva više sile može doći do kašnjenja u ispunjenju ugovora ili do nemogućnosti ispunjenja ugovorenih obaveza.

 

Nijedna ugovorna strana se neće smatrati odgovornom za kršenje ugovora (osim obaveza plaćanja za dostavljenu robu), niti će snositi bilo kakvu odgovornost prema drugoj ugovornoj strani za bilo kakve gubitke ili štete koje je druga strana pretrpela, ako su takvi gubici ili štete prouzrokovani višom silom, osim u meri u kojoj bi u svakom slučaju došlo do kršenja ugovornih obaveza, ili bi nastali gubici i šteta, čak i da se nije dogodila Viša sila.

 

Čim je to razumno izvodljivo nakon datuma početka dejstva više sile, ili u razumnom roku nakon prestanka više sile, bilo koja strana koja se na pozove na višu silu mora dostaviti drugoj strani adekvatne dokaze o prirodi više sile i njenog uticaja na izvršavanje obaveza iz ovog ugovora. Dokaze o postojanju više sile nije neophodno dostavljati ukoliko se radi o opšte poznatom događaju.

 

Almazan Kitchen će obezbediti primenu kod sebe, kao i kod dobavljača i poslovnih partnera, primenu svih razumnih koraka u okviru svojih ovlašćenja i u skladu sa principom dobrog privrednika (ali bez stvaranja nerazumnih dodatnih troškova) da:

 • Predvidi i spreči eventualne posledice po ugovore zbog događaje više sile koji utiču na izvršenje obaveza Almazan Kitchen prema ovom Ugovoru;
 • Ublaži efekte bilo kog događaja više sile; i
 • Poštuje svoje obaveze iz ugovora.

 

Strane će se konsultovati zajedno u vezi sa gore navedenim pitanjima nakon nastupanja više sile.

 

U slučaju dejstva više sile u neprekinutom periodu dužem od 180 dana, ugovorne strane će nastojati da se dogovore o bilo kojim izmenama ovog sporazuma, uključujući, ali ne ograničavajući se na određivanje novih cena i zainteresovanost ugovornih strana za odražanje ugovora na snazi.

 

 

III OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

 

Svi sadržaji, uključujući i sadržaje koji korisnici direktno objavljuju, postavljaju ili postavljaju na bilo koju web lokaciju Almazan Kitchen i u bilo kom obliku, uzima se isključivo „onakav kakav je“ ili „kako je dostupan“ i Almazan Kitchen ne snosi odgovornost za moguće posledice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti naneta drugim korisnicima ili trećim licima, a koja može proizaći iz različitih interpretacija sadržaja pronađenog na Almazan Kitchen. Uprkos razumnim naporima koje ulažemo, ne garantujemo da će Almazan Kitchen ili sav naš sadržaj uvek biti dostupan i da neće sadržati greške i računarske programe koji mogu naneti štetu drugim korisnicima ili trećim licima (npr. virusi, crvi itd.).

 

Do najveće mere dopuštene važećim zakonima, isključujemo odgovornost:

 

 • za bilo kakvu štetu nanetu korisnicima ili trećim licima zbog objavljivanja zabranjenog sadržaja i drugog sadržaja na web lokaciji i društvenim mrežama suprotno uslovima korišćenja od strane korisnika, trećih lica, sponzora, oglašivača itd.;
 • za bilo kakvu štetu koju su korisnici ili treća lica prouzrokovali ili pretrpeli u vezi sa upotrebom web stranice i drugih Internet servisa Almazan Kitchen i društvenih mreža, posebno u slučaju zloupotrebe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcije, zloupotrebe korisničkog naloga itd.;
 • za štetu nanetu drugim korisnicima ili trećim licima zbog kršenja njihovih autorskih prava ili drugih prava intelektualne svojine, zbog objavljivanja ili postavljanja sadržaja od strane drugih korisnika na web lokaciji, Internet servisima i društvenim mrežama Almazan Kitchen;
 • za štetu nanetu korisnicima i/ili trećim licima usled privremene nedostupnosti web stranice Almazan Kitchen, Internet servisa i društvenih mreža, ili određenog sadržaja ili funkcija;
 • za štetu koju oglašavači nanesu sadržinom oglasa objavljenih na web lokaciji, Internet servisima i društvenim mrežama, putem njihovih reklamnih stranica koje su dostupne korisnicima, a koje se odnose na istinitost i tačnost ovih sadržaja, dostupnost oglašavanih proizvoda i usluga korisnicima;
 • za bilo kakvu štetu nanetu korisnicima ili trećim licima modifikovanjem ili ukidanjem određenog sadržaja, funkcija, usluga, dizajna, koncepata Almazan Kitchen ili celokupnog Almazan Kitchen;
 • za bilo kakvu štetu nanetu korisnicima ili trećim licima, povezanu sa korišćenjem web lokacija trećih lica, kojima je moguće pristupiti putem linkova objavljenih na Almazan Kitchen.
 • Za štetu prouzrokovanu adekvatnom ili neadekvatnom upotrebom proizvoda koji su kupljeni preko web prodavnice Almazan Kitchen;
 • Za štetu nastalu izvršenjem krivičnih dela u kojima su kao sredstvo ili predmet izvršenja korišćeni proizvodi Almazan Kitchen;
 • Za bilo koji oblik štete koji bi se i najširim tumačenjem mogao dovesti u vezu sa Almazan Kitchen brendom ili našim proizvodima.

 

 

 

IV VAŽENJE I PROMENE USLOVA KORIŠĆENJA

 

Almazan Kitchen zadržava pravo da u bilo kom trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja. Bilo kakva izmena ili ukidanje Uslova korišćenja stupiće na snagu odmah u trenutku objavljivanja istih na internet stranicama Alamazan Kitchen. Ako web stranice Almazan Kitchen nastavite da koristite nakon što su izmenjeni Uslovi korišćenja, smatra se da ste saglasni s novim Uslovima korišćenja. Almazan Kitchen nije dužan da vas obavesti o promenama u Uslovima korišćenja.

 

Almazan Kitchen neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena Uslova korišćenja web stranice Almazan Kitchen.

 

V VAŽEĆE PRAVO

 

Na sve pravne odnose koji proizlaze iz pristupa i korišćenja web stranice Almazan Kitchen, kao i iz kupovine proizvoda iz web prodavnice Almazan Kitchen, primenjuju se zakoni Republike Srbije.

 

VI REŠAVANJE SPOROVA I NADLEŽNOST

 

Sve sporove proistekle iz pristupa i korišćenja web stranice Almazan Kitchen, kao i iz kupovine proizvoda iz web prodavnice Almazan Kitchen, strane će rešiti mirnim putem, kroz pregovore.

 

U slučaju nemogućnosti rešenja spornih odnosa mirnim putem, ugovara se mesna nadležnost suda, te će se sporovi rešavati pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu, Republika Srbija.